دسته بندی تیم: هیئت مدیریه

مهندس مهدی بردباری

پست شده به وسیله : / 0

جمع‌آوری اطلاعات به عنوان اساس کار مدیریت است برای همین است که اکثر وقت روزانه‌ام را صرف آن می‌کنم.